Bericht aan onze huurders:

Bij deze bedanken we jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en de respectvolle manier waarop jullie gebruik hebben gemaakt van onze caravan. Met ingang van het volgende seizoen heeft de caravan een nieuwe eigenaar. Voor informatie betreffende verhuur van de caravan in de toekomst verwijzen we naar de eigenaar of natuurlijk Tjerk en Ellis. Wij wensen iedereen het beste, een goede gezondheid en nog veel vakantieplezier in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Linda en René.

Privacyverklaring (privacybeleid)

VXD Caravanverhuur, gevestigd  te Almere-Stad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://vxd.nl

R. Vink is de Functionaris Gegevensbescherming van VXD Caravanverhuur Hij/zij is te bereiken via info@vxd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VXD Caravanverhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VXD Caravanverhuur verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VXD Caravanverhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 

Geautomatiseerde besluitvorming

VXD Caravanverhuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VXD Caravanverhuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VXD Caravanverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Maximaal één jaar
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 

VXD Caravanverhuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VXD Caravanverhuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VXD Caravanverhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar “info@vxd.nl” Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . VXD Caravanverhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VXD Caravanverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar via “info@vxd.nl” VXD Caravanverhuur heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Chat openen